TT

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh - Phó Trưởng đoàn Đoàn giám sát của Quốc hội, mục đích của việc giám sát là đánh giá toàn diện, khách quan việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan.

Khi kết thúc hoạt động giám sát, có báo cáo đánh giá cụ thể về việc sử dụng nguồn lực cho công tác quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021 - 2030; lựa chọn tư vấn lập quy hoạch và chất lượng của công tác tư vấn quy hoạch; tiến độ, cách thức triển khai công tác lập, thẩm định và quyết định/phê duyệt các quy hoạch; tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch; việc tuân thủ các quy định về căn cứ, yêu cầu, nội dung quy hoạch của từng cấp/loại quy hoạch theo hệ thống quy hoạch quốc gia; tác động đối với công tác quản lý nhà nước, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; tác động hoặc ảnh hưởng của việc điều chỉnh các quy hoạch thời kỳ 2011 - 2020 khi các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 chưa được quyết định hoặc phê duyệt…

Đồng thời, việc giám sát phát hiện những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (làm rõ những tồn tại, hạn chế là do quy định pháp luật hay do tổ chức thực hiện); làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc chậm tiến độ lập quy hoạch, lãng phí nguồn lực, chất lượng quy hoạch, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đầu tư, kinh doanh và việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Từ đó, kịp thời xử lý hoặc đề xuất phương án xử lý những tồn tại, hạn chế nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030. Kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về quy hoạch, pháp luật có liên quan và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch.

Đối tượng giám sát của chuyên đề này là Chính phủ và các Bộ (trong đó tập trung vào các ngành, lĩnh vực sau: kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng, giao thông vận tải, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn); hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Phạm vi giám sát về thời gian là từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành (từ 1/1/2019, riêng các quy định về lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2018).

Dự kiến trước ngày 5/4/2022, đoàn giám sát sẽ hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giám sát và phim minh họa, dự thảo nghị quyết, báo cáo UBTVQH tại phiên họp tháng 4/2022. Trong tháng 5 và tháng 6/2022, đoàn giám sát trình Quốc hội báo cáo kết quả giám sát, phim minh họa và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 3.

Dương An