Cụ thể, Công ty thương nghiệp xuất nhập khẩu huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp được xóa khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007, còn nợ tính đến 1/8/2014 với số tiền thuế xóa nợ lên đến hơn 7,78 tỷ đồng.

Đây là đơn vị DNNN, trực thuộc UBND huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, đã có quyết định giải thể số 120/QĐ.UB, ngày 8/12/1990 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Việc xóa nợ đối với các DN trên căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012; Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 2/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007.

Hải Anh