do thi loai 2

Ảnh: TL minh họa

Mục tiêu chính là hỗ trợ các chủ Dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và lập kế hoạch chuẩn bị cho Dự án đầu tư vay vốn của ADB nhằm phát triển và nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị tại 3 thành phố: Hà Giang (tỉnh Hà Giang), Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Việc hỗ trợ này đặt kết quả đầu ra là phải hoàn thiện báo cáo khả thi dự án đầu tư phát triển đô thị loại II tại Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên - Huế; xác định phạm vi các công việc triển khai, thu xếp tài chính, kỹ thuật và các vấn đề đảm bảo về xã hội của dự án vay vốn ADB.

Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 1.000.000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 800.000 USD). UBND tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên-Huế là cơ quan chủ quản Dự án.

Dự án được thực hiện từ tháng 1/2014-2/2015./.

T.H