11 tháng năm 2023, Việt Nam xuất siêu 24,44 tỷ USD