Nguyên nhân dẫn tới việc các Công ty chứng khoán này bị VSD cảnh cáo là do vi phạm quy định về nộp phí tại Quy chế Thành viên ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 08/01/2013 và Quyết định số 158/QĐ-VSD ngày 01/11/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Thành viên của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

VSD cho biết, các công ty trên phải nộp đủ phí theo quy định của pháp luật cho VSD trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực (21/7/2014)./.

Hồng Quyên