3 trường đại học nằm trong top dẫn đầu đã công bố điểm chuẩn dự kiến như sau:

Điểm chuẩn dự kiến của trường
Điểm chuẩn dự kiến của trường Đại học Ngoại thương.

TN