Riêng Công ty mẹ BIC, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 476,9 tỷ đồng, tăng trưởng 18,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIC đạt 67,2 tỷ đồng, tăng trưởng 25,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch cả năm. Tính tới thời điểm 30/6/2014, tổng tài sản hợp nhất của BIC là 2.761,9 tỷ đồng, vốn điều lệ sau 2 lần tăng trong năm 2014 đạt 762 tỷ đồng.

Hai liên doanh của BIC tại Lào và Campuchia là Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) và Công ty Liên doanh bảo hiểm Campuchia (CVI) cũng có kết quả kinh doanh tốt, đặc biệt là LVI có doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 60% và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 106% so với cùng kỳ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh tăng trưởng ổn định, BIC cũng đã thực hiện thành công một số kế hoạch quan trọng như: triển khai kênh bán hàng qua điện thoại; phát hành thành công cổ phiếu cho cán bộ nhân viên; chi trả cổ tức 2013 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu cho cổ đông, sau 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của BIC đã tăng từ 660 tỷ lên 762 tỷ đồng; cơ bản hoàn thành các thủ tục định hạng tín nhiệm quốc tế,...

Lãnh đạo BIC cho biết, trong 6 tháng cuối năm, BIC sẽ tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, đồng thời, phối hợp với các đối tác trong liên doanh để hoàn tất các thủ tục, đưa Liên doanh Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch; Hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần tại CVI để chính thức phát hành báo cáo tài chính hợp nhất BIC, LVI, CVI từ quý 3/2014…/.

Hồng Chi