Mỗi xã một sản phẩm

Hội nghị triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh: Phúc Nguyên

Đó là thông tin tại hội nghị toàn quốc triển khai "Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020", do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức, ngày 14/7/2018, tại Bắc Giang.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, trọng tâm của Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020 là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Việc phát triển sản phẩm này do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị...

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, đến nay đã có 60/63 tỉnh, thành phố triển khai xây dựng đề cương đề án Chương trình OCOP; trong đó có 30 tỉnh lập xong đề án. Đặc biệt, có 6 tỉnh đã phê duyệt đề án và ban hành kế hoạch triển khai Chương trình OCOP. Riêng tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt đề án giai đoạn 2 (2017 - 2020).

Đồng thời, cả nước hiện có 6.010 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất (có đăng ký kinh doanh); trong đó có 3.126 doanh nghiệp (chiếm 76,6% số doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trong cả nước), tổ chức sản xuất 4.823 sản phẩm lợi thế thuộc 6 nhóm sản phẩm..

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP; kêu gọi các tổ chức tài chính, tín dụng sớm có chương trình tín dụng hỗ trợ trực tiếp cho chương trình này.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, OCOP là giải pháp quan trọng cho tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới; động lực cho phát triển bền vững của đất nước. Với OCOP, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tin tưởng sẽ tác động mạnh mẽ tới thương hiệu, chất lượng hàng hoá, dịch vụ nông nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, chính quyền không thể áp đặt ý chí chủ quan, mệnh lệnh hành chính trong sản xuất các sản phẩm OCOP mà phải phát huy được tính sáng tạo của mỗi cộng đồng dân cư, mỗi người dân trong môi trường kinh tế thị trường.

Để triển khai hiệu quả OCOP, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan báo chí tập trung truyền thông về chương trình. Bộ NN&PTNT chủ trì hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện và đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP...

Phúc Nguyên