Trước đó, Bộ Tài chính nhận được đề nghị của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam về việc xin miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT thiết bị công nghiệp hỗ trợ Da Giầy.

Tại văn bản vừa được gửi tới Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam, Bộ Tài chính cho biết, thuế GTGT là thuế gián thu, thu trên hàng hóa, dịch vụ và người mua hàng là người trả thuế. Luật thuế GTGT không có quy định miễn thuế đối với tổ chức, cá nhân.

Theo Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư, nếu cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 1; hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 134/2014/TT-BTC nêu trên thì được lựa chọn áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư trong thời gian là 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.

Việc gia hạn nộp thuế áp dụng kể từ lô hàng hóa nhập khẩu đầu tiên về cảng mà giá trị chưa đến 100 tỷ đồng. Hàng hóa được thông quan ngay khi cơ quan hải quan hoàn thành việc kiểm tra thực tế.

Đối với thuế nhập khẩu, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với ngành da như sau:

Dự án “Đầu tư sản xuất thiết bị, máy móc cho ngành dệt, ngành may, ngành da” thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư - theo quy định tại khoản 17 mục I phần B Phụ lục I Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP.

Dự án “Dệt vải, hoàn thiện các sản phẩm dệt, sản xuất tơ, sợi các loại; thuộc, sơ chế da” thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo quy định tại khoản 39 mục VI phần B Phụ lục I Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP, có một số các dự án được miễn thuế nhập khẩu. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại quy định này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ (quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP).

Ngoài ra, dự án đầu tư thuộc ngành da - giầy - túi xách nếu thực hiện tại địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu thì cũng được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6, khoản 14 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP.

Địa bàn được ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định tại Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp) và Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19/5/2010 quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính.

Theo quy định của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP như nêu trên, chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu hiện hành đã có ưu đãi đối với “Đầu tư sản xuất thiết bị, máy móc cho ngành da”; dự án “Dệt vải, hoàn thiện các sản phẩm dệt, sản xuất tơ, sợi các loại; thuộc, sơ chế da” và dự án đầu tư vào địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

H.L