Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản gồm việc thông qua một số tờ trình rút bớt ngành nghề, sửa vốn điều lệ, quy chế lấy ý kiến cổ đông…

Ngoài ra, một nội dung quan trọng khác trong đợt lấy ý kiến này là thông qua tờ trình bổ sung chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Kế hoạch bổ sung chủ trương phát hành trái phiếu của Bamboo Capital được đưa ra sau khi công ty này vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021, với giá trị nợ phải trả tại ngày 30/6/2021 là 30.499 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu cùng thời điểm của công ty ghi nhận mức 5.298 tỷ đồng. Theo đó, nợ phải trả lớn gấp gần 5,76 lần vốn chủ sở hữu. Trong cơ cấu nợ của công ty, giá trị vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 2.069 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 11.086 tỷ đồng.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty ghi nhận mức âm 7.506 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 1.599 tỷ đồng. Trước đó, dòng tiền thuần trong kinh doanh nửa đầu năm 2020 cũng đã âm 1.549 tỷ đồng.

Trong hoạt động kinh doanh, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021 là 1.448 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 478 tỷ đồng.

Trong tháng 8/2021, Bamboo Capital cũng đã có chủ trương thành lập công ty tài chính là Công ty cổ phần BCG (BCG Financial JSC). Vốn điều lệ công ty này là 400 tỷ đồng, trong đó, Bamboo Capital sẽ góp 320 tỷ đồng, chiếm 80% vốn.

BCG Financial hoạt động chuyên về lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội), cụ thể là hoạt động mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ, môi giới mua bán nợ./.

Chí Tín