NVB

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại hội nghị.

Ngày 5/1/2021, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đánh giá về công tác năm 2020, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho biết đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, qua đó tham mưu để Bộ Chính trị ban hành một số chủ trương lớn, quan trọng về phát triển kinh tế ngành và kinh tế địa phương.

Cụ thể, ban đã trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ trì, phối hợp với Thành ủy Cần Thơ xây dựng, hoàn thành Đề án tổng kết Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ trì phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa xây dựng, hoàn thành Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương đã có 111 văn bản thẩm định, tham gia ý kiến về các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị; 102 văn bản tham gia ý kiến với các bộ, ngành, địa phương về các đề án, dự án, báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, nhìn lại năm 2020 và 5 năm vừa qua, tình hình thế giới và trong nước bên cạnh những thuận lợi, cơ bản cũng nảy sinh nhiều vấn đề mới; khó khăn, thách thức chưa từng có, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu rất cực đoan. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và cả nhiệm kỳ khóa XII, đóng góp rất tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

5 năm qua, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã được tiến hành toàn diện trên tất cả các chức năng và nhiệm vụ được giao. Ban đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành 15 nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế xã hội (KTXH), trong đó bao gồm 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 9 nghị quyết và 3 kết luận của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia góp ý kiến đối với hàng trăm đề án, báo cáo, văn bản quan trọng trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về KTXH. Theo đó, cần xây dựng chương trình nghiên cứu cụ thể cho từng năm và cả nhiệm kỳ khóa XIII, tập trung nguồn lực làm tốt các đề án, nghị quyết được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII giao chủ trì, bảo đảm các đề án có chất lượng, mang tầm chiến lược.

Đồng thời, ban tập trung làm tốt việc tổng kết các nghị quyết Trung ương về những vấn đề quan trọng đối với phát triển KTXH đất nước; làm tốt hơn công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về KTXH; cải thiện, nâng cao chất lượng hơn nữa công tác thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác nghiên cứu và dự báo kinh tế vĩ mô./.

Từ vị thế của một Ban Đảng mới được tái lập vào năm 2012, trong giai đoạn 2016 - 2020, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã được tiến hành toàn diện trên tất cả các chức năng và nhiệm vụ được giao về nghiên cứu, tham mưu đề xuất ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng; về thẩm định; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát. Trong đó, riêng về công tác nghiên cứu, tham mưu chủ trương, chính sách, trong giai đoạn 2016-2020, ban đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành 15 nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực KTXH, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nghị quyết, kết luận của Đảng về lĩnh vực KTXH đã được ban hành trong nhiệm kỳ khóa XII.

Hoàng Yến