lệ phí trước bạ

Chậm nhất trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ khi tổ chức, cá nhân có tài sản mới đến cơ quan thuế đăng ký kê khai lệ phí trước bạ phải ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung. Ảnh minh họa

Để việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung được thực hiện kịp thời nhằm tạo thuận lợi cho người nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu tài sản, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp thực hiện công tác này.

Theo Bộ Tài chính, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định sửa đổi Điều 6 về giá tính lệ phí trước bạ như sau:

“Điều 6. Giá tính lệ phí trước bạ: Giá tính lệ phí trước bạ là giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Bộ Tài chính quy định cụ thể trình tự, thủ tục, nguyên tắc ban hành giá tính lệ phí trước bạ quy định tại Điều này”.

Để hướng dẫn quy định trên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Theo thông tin do một số sở tài chính, cục thuế địa phương cung cấp (ở địa bàn có số lượng xe mô tô, ô tô đăng ký nhiều) thì việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung (do UBND cấp tỉnh ban hành, hoặc ủy quyền cho Sở Tài chính/Cục Thuế ban hành) trong thời gian qua về cơ bản đã được thực hiện kịp thời.

Đặc biệt là tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng ... đã ban hành kịp thời bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung đối với các tài sản trong thời gian từ 4-7 ngày kể từ khi có tài sản mới đăng ký kê khai lệ phí trước bạ, tạo thuận lợi cho các tổ chức, người dân kê khai, nộp lệ phí trước bạ nhanh chóng.

Tuy nhiên, còn nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện kịp thời việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung, nguyên nhân chủ yếu là do việc phối hợp giữa các cơ quan Thuế - Tài chính trong việc tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố chưa tốt, chưa có quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc xây dựng bảng giá tính lệ phí trước bạ, dẫn đến vướng mắc, gây chậm trễ trong việc đăng ký quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân.

Để việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung được thực hiện kịp thời nhằm tạo thuận lợi cho người nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu tài sản, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra lại việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng tại địa phương trong công tác thu và xác định giá tính lệ phí trước bạ bổ sung thời gian qua.

Trường hợp tại địa phương chưa có quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng về công tác thu và xác định giá tính lệ phí trước bạ thì UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng và ban hành quy chế phối hợp, đảm bảo chậm nhất trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ khi tổ chức, cá nhân có tài sản mới đến cơ quan thuế đăng ký kê khai lệ phí trước bạ phải ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc việc chậm ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung./.

N.P