Cụ thể, căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018, BCG có lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là âm 15,84 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 là âm 10,51 tỷ đồng. Do đó, HSX đã quyết định đưa cổ phiếu BCG vào diện cảnh báo theo quy định tại khoản 1 điều 22 quy chế niêm yết chứng khoán.

Được biết, BCG cung cấp các dịch vụ như dịch vụ ngân hàng đầu tư; sản phẩm thị trường vốn; sản phẩm thu nhập cố định; hỗ trợ vốn thực hiện tái cấu trúc và phát hành; dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp; hoạt động thương mại và hoạt động khai thác khoáng sản...

Trên thị trường cổ phiếu BCG hiện có giá 6.450 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên