Bộ Tài chính khuyến khích doanh nghiệp giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến Ngành Tài chính: Sẽ cung cấp thêm nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Đến nay, 100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tính đến ngày 25/10/2021, tổng số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính là 896. Trong đó: Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là 94 (tỷ lệ 10,39%). Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 269 (tỷ lệ 30,05%). Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 81 (tỷ lệ 9,05%). Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 452 (tỷ lệ 50,51%). Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 533 (tỷ lệ 59,55%)

Bộ Tài chính tiếp nhận 883 hồ sơ tại Bộ phận Một cửa
Bộ Tài chính tăng cường giải quyết thủ tục bằng phương thức điện tử. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính tiếp tục vận hành Bộ phận Một cửa ổn định, hiệu quả. Tính đến 25/10, bộ phận này đã tiếp nhận 883 hồ sơ, đã trả 552 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 331 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử, dịch vụ công trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của năm 2021, tính đến 25/10, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 170/182 nhiệm vụ (trong đó đã hoàn thành 98 nhiệm vụ, triển khai 45 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, đang tiếp tục thực hiện 27 nhiệm vụ theo kế hoạch).

Công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính luôn được Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm, nhằm vừa hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, vừa hỗ trợ cho công tác quản lý của ngành.

Thời gian tới, đơn vị chức năng tiếp tục xây dựng, trình Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính, Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Tài chính./.