Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn của Bộ Tài chính về chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh Thái Bình và tỉnh Bình Định, Bộ Tài chính đã đồng ý bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Thái Bình trên 6,5 tỷ đồng để thực hiện bảo hiểm nông nghiệp đối với cây lúa năm 2013; bổ sung cho ngân sách tỉnh Bình Định trên 950 triệu đồng, để thực hiện chương trình năm 2013.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Thái Bình và tỉnh Bình Định thực hiện rút dự toán số tiền nói trên tại KBNN theo quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2013./.

Nhật Nam