Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quyết liệt chuyển đổi số Bộ Tài chính thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Tài chính đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, nâng cao hiệu quả cải cách công vụ Bộ Tài chính quyết liệt cải cách thủ tục hành chính gỡ vướng cho doanh nghiệp
Bộ Tài chính cải cách hành chính hiệu quả, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp
Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Văn Chung

Số hóa hồ sơ, thủ tục hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Tính đến tháng 9/2023, các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi của Bộ Tài chính là 774 thủ tục, trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính là 728 thủ tục. Thời gian qua, Bộ Tài chính tập trung vào rà soát, đơn giản hóa theo kế hoạch; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC. Theo đó, tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong thời gian qua là 570 TTHC. Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý đạt 349 TTHC.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trong quý III/2023, Bộ Tài chính tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan bộ ổn định và hiệu quả. Tính từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 14/9/2023, Bộ phận một cửa của Bộ Tài chính đã tiếp nhận 350 hồ sơ TTHC, trong đó đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 225 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 125 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Đồng thời, Bộ phận một cửa Bộ Tài chính đã thực hiện số hóa 350 hồ sơ tiếp nhận và kết quả 225 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thuộc bộ (đạt tỷ lệ 100%). Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC nhằm hình thành Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC. Tính đến thời điểm hiện nay, số lượng TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được triển khai theo cơ chế một cửa là 508 TTHC.

Bộ Tài chính xác định đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, để tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Tài chính đã được cung cấp DVCTT.

Tính đến ngày 14/9/2023, Bộ Tài chính đã triển khai 774 DVCTT. Trong đó: 368 DVCTT toàn trình, 126 DVCTT một phần và 280 dịch vụ cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 284 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả thực thi

Để việc thực thi có hiệu quả, thời gian qua, Bộ Tài chính đã thực hiện nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát TTHC của các đơn vị, nhất là cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước.

Đa số doanh nghiệp hài lòng với thủ tục thuế, hải quan

Bộ Tài chính chủ động phối hợp với VCCI đo chỉ số mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục thuế, hải quan. Những con số được công bố như 94% doanh nghiệp hài lòng với thủ tục hải quan, 76% doanh nghiệp hài lòng với thủ tục thuế và có thể cao hơn nữa đã cho thấy sự nỗ lực từ phía Bộ Tài chính.

Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định về kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; công tác văn thư, bảo mật và công tác lưu trữ năm 2023 của bộ. Việc tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát TTHC; công tác văn thư, bảo mật và công tác lưu trữ nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kết quả thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác CCHC, kiểm soát TTHC của các đơn vị thuộc bộ.

Theo đó, trong năm 2023 Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra tại 16 đơn vị. Tính đến ngày 15/9/2023, Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 12/16 đơn vị (bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cục thuế, cục hải quan, kho bạc nhà nước trên địa bàn các tỉnh, thành phố: An Giang, Hải Phòng, Phú Yên, Ninh Thuận). Công tác kiểm soát TTHC luôn được Bộ Tài chính xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các nhiệm vụ kiểm soát TTHC luôn được triển khai chủ động, tích cực, quyết liệt.

Từ nay tới cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC và các nghị định sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ tổ chức thực hiện ngay và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác kiểm soát TTHC.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ kiểm soát TTHC một cách toàn diện bao gồm: thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá tác động TTHC, công bố công khai TTHC, niêm yết TTHC và niêm yết nội dung, địa chỉ phản ánh kiến nghị về quy định hành chính. Ngoài ra, công tác giải quyết TTHC đúng thời gian quy định; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa nhiều TTHC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Đồng thời, các đơn vị chú trọng công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC...

Theo chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong, Bộ Tài chính là bộ đa ngành, đa lĩnh vực, là cơ quan tiếp xúc với doanh nghiệp nhiều nhất trong tất cả các bộ, ngành. Bộ Tài chính đã nỗ lực rất lớn, thực hiện cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực do bộ quản lý. Bộ Tài chính cũng đã dũng cảm khi chủ động phối hợp với VCCI đo chỉ số mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục thuế, hải quan. Những con số được công bố như 94% doanh nghiệp hài lòng với thủ tục hải quan, 76% doanh nghiệp hài lòng với thủ tục thuế và có thể cao hơn nữa đã cho thấy sự nỗ lực từ phía Bộ Tài chính.

Điều này mang tại những thay đổi lớn trong cách thức làm việc của cơ quan thuộc bộ cũng như các doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận Bộ Tài chính là đơn vị có tốc độ cải cách hành chính nhanh, khối lượng dịch vụ được cải cách lớn, góp phần giảm chi phí, thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

Cải cách không đo đếm bằng con số mà bằng hiệu quả, thiết thực

Những nỗ lực cải cách của Bộ Tài chính đã tạo được sự thống nhất đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch TTHC; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và thực hiện TTHC; qua đó, góp phần cắt giảm thủ tục, cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Tài chính.

Từ nay tới cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, đánh giá các TTHC, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các phương án chuẩn hóa, cắt giảm, đơn giản hóa quy định TTHC. Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kết nối, chia sẻ dữ liệu trên các hệ thống cơ sở dữ liệu của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Bộ cũng tiếp tục tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, nâng cao vai trò, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC.

Tinh thần của cải cách hành chính là luôn luôn phải đổi mới và cần có những đột phá mạnh mẽ hơn nữa. Với sự quyết tâm của toàn ngành Tài chính, tin tưởng rằng những mục tiêu trong thời gian tới của Bộ Tài chính không chỉ đo đếm bằng các con số cụ thể mà là những cải cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu; thiết thực, hiệu quả trên cơ sở nền tảng đã có; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức để làm thước đo.