Theo đó, tính đến hết ngày 31/3/2015, số dư Quỹ BOG đạt 2.843,648 tỷ đồng. Cụ thể: Số dư Quỹ BOG tại thời điểm ngày 31/12/2014: 4.055,360 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/3/2015): 2.085,150 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I (từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/3/2015): 3.303,646 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG phát sinh: 6,784 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I (đến hết ngày 31/3/2015): 2.843,648 tỷ đồng.

Trong đó, số liệu trích lập, sử dụng, số dư Quỹ BOG của một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu như sau: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có số dư đến hết Quý I là trên 1.924 tỷ đồng, (tổng trích Quỹ trong Quý I là 993 tỷ đồng; tổng chi Quỹ là 1.232 tỷ đồng; lãi phát sinh tên số dư TK Quỹ BOG dương 3,5 tỷ đồng); Tổng Công ty Dầu Việt Nam có số dư Quỹ đến hết Quý I là 284,9 tỷ đồng (tổng tích Quỹ trong Quý đạt trên 331 tỷ; tổng chi Quỹ đạt 642,1 tỷ; Lãi phát sinh trên số dư TK Quỹ BOG dương trên 1 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh ước số dư Quỹ tại thời điểm 31/3/2015 đạt trên 254,7 tỷ đồng (tổng số trích Quỹ trong Quý I đạt 127,3 tỷ đồng; ước tổng chi Quỹ trong Quý đạt 203,2 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư TK Quỹ BOG dương 611 triệu đồng)./.

Theo mof.gov.vn