Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Bộ Tài chính hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Ảnh minh họa.

Việc thực hiện chỉ thị nhằm tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thiết thực hiệu quả, tăng cường quản lý bảo vệ, phát triển rừng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai; chủ động thực hiện các cam kết quốc tế, đặc biệt là cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2025 và thực hiện tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo thế giới về rừng và sử dụng đất tại Hội nghị Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ phải đảm bảo phù hợp với điều kiện, chức năng nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình thực tế hoạt động của cơ quan khi triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 6/2/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức triển khai "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách trong lâm nghiệp, đồng thời tăng cường huy động xã hội hóa, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, tham gia trồng cây, trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

Chỉ thị nêu rõ: Huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, hỗ trợ đầu tư, nguồn vốn xã hội hóa; lồng ghép với các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình đầu tư công và các Chương trình, đề án khác giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo để thực hiện thành công Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050, Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.