bộ tài chính

Bộ Tài chính thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TL.

Trong thời gian qua vẫn còn một số công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính chưa gương mẫu, chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Để chấm dứt tình trạng trên, mới đây Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu cấp ủy, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và toàn thể công chức, viên chức, và người lao động ngành Tài chính nghiêm túc quán triệt và thực hiện một số nội dung về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Về cơ bản thời gian qua, các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính về cơ bản đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và các quy định của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, chính quyền các địa phương và văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và toàn thể công chức, viên chức, và người lao động ngành Tài chính nghiêm túc chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ theo Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức trong ngành Tài chính và Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời và quán triệt tới từng công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở từng tổ chức, đơn vị; quán triệt tới từng công chức, viên chức, người lao động phát ngôn, cư xử đúng chuẩn mực; không cung cấp các thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bộ, ngành, địa phương lên mạng xã hội; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính cần nâng cao ý thức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc để công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính và để lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, trụ sở làm việc do không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19./.

Minh Anh