Tố cáo

Thanh tra Bộ Tài chính tập huấn về khiếu nại, tố cáo. Ảnh: TL Minh họa

Kiến nghị và thu hồi vào ngân sách hơn 42 tỷ đồng

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, trong quý I/2019, Bộ Tài chính đã tổ chức tiếp công dân tại trụ sở 132 lượt, với 141 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Công dân đến phản ánh chủ yếu là thắc mắc về thủ tục hải quan, chế độ chính sách về hàng hóa xuất nhập khẩu...

Đồng thời, bộ đã tiếp nhận tổng số 1.069 đơn thư, trong đó: 597 là đơn khiếu nại, 230 đơn tố cáo, 241 đơn kiến nghị, phản ánh.

Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết là 432 đơn và 418 vụ việc. Kết quả, đã giải quyết 239 vụ việc; thông qua hòa giải, thuyết phục 51 vụ việc; giải quyết bằng quyết định hành chính 188 vụ việc...

Tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết là 117 đơn và 108 vụ việc. Số vụ việc đã giải quyết là 48 vụ; tổng số tiền kiến nghị và thu hồi vào ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 42,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 5 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 6 đơn vị về trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, các đơn vị được thanh tra, kiểm tra cơ bản thực hiện tốt các quy định tại Luật Thanh tra; Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại, tố cáo; các nghị định quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Chính phủ...

Cùng với đó, ngay từ đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã tập trung thực hiện tốt việc triển khai các quy định pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bộ Tài chính đã xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, ông Trần Văn Vượng - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho hay, Bộ Tài chính xác định thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; không để khiếu kiện đông người, đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp; giải quyết đơn thư dứt điểm, thấu tình, đạt lý.

Theo đó, Bộ Tài chính đang triển khai xây dựng để ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính về chế độ bồi thường đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư cho phù hợp.

Đặc biệt, Bộ Tài chính nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền cụ thể hóa và hoàn thiện thể chế lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Tài chính.

Bộ Tài chính cũng chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến và tập huấn cho cán bộ, công chức ngành Tài chính pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng việc tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018.

Ngoài ra, bộ cũng yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc tăng cường giám sát, kiểm tra để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, không để đơn thư tồn đọng kéo dài hoặc khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Theo quy định, cơ quan thanh tra có trách nhiệm giúp thủ trưởng cùng cấp tiếp công dân, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; kiểm tra xác minh đơn thuộc thẩm quyền cùng cấp và thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Phúc Nguyên