Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Tài chính phải thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
Thời gian giữ 1 vị trí tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính không quá 8 năm
Ngành Thuế sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy xuống còn 413 chi cục thuế

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, Bộ Tài chính đã tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, tập trung rà soát để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ theo hướng một việc chỉ giao một tổ chức chủ trì, chịu trách nhiệm chính, đảm bảo cơ cấu tổ chức, bộ máy phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý của ngành.

Bộ Tài chính sắp xếp giảm 15 đầu mối đơn vị cấp chi cục và tương đương
Sắp xếp tinh gọn bộ máy vẫn là ưu tiên của Bộ Tài chính. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg, nâng cấp một số vụ thuộc Tổng cục Thuế thành cục, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý theo hướng đẩy mạnh phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước và ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế. Trong đó, tổ chức 14 phòng thuộc cục nhằm đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều quyết định về sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị.

Qua đó, trong năm 2021 đã sắp xếp giảm 15 đầu mối đơn vị cấp chi cục và tương đương, giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc Bộ và rà soát sắp xếp các cơ sở đào tạo bồi dưỡng theo quy định./.