Lấy ý kiến thực chất, hiệu quả khi xây dựng pháp luật

Văn bản nêu rõ, trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức, đảng viên vi phạm, trong đó không được “chỉ đạo, ban hành thể chế, cơ chế, chính sách có nội dung trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ”.

Bộ Tài chính tăng cường hoàn thiện pháp luật, ngăn ngừa tham nhũng, lợi ích nhóm
Ảnh: Minh họa

Các đơn vị chủ động việc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản tiến hành tổng kết, đánh giá thực tiễn, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong quá trình soạn thảo văn bản cần bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách pháp luật cấp trên đã được thông qua, tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục, đặc biệt là thời hạn soạn thảo, tránh tình trạng do yêu cầu về thời gian nên xin áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn mà không thuộc các trường hợp được áp dụng thủ tục rút gọn; tăng cường kiểm soát việc ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Các đơn vị tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, dự thảo văn bản và các tổ chức, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học, người làm thực tiễn bằng các hình thức phù hợp.

Đồng thời, tăng cường các phương pháp lấy ý kiến thực chất, hiệu quả; nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm định; tăng cường phản biện xã hội, truyền thông đối với các văn bản quy phạm pháp luật có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các đơn vị rà soát đầy đủ, tăng cường đề xuất một văn bản để quy định chi tiết nhiều nội dung của luật, pháp lệnh, nghị quyết nhằm hạn chế xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết thi hành, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

Khi tham mưu, đề xuất việc ban hành văn bản phải đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo đầy đủ các tài liệu theo quy định và đảm bảo chất lượng của từng tài liệu. Không trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành các văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật.

Kịp thời phát hiện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo

Tại văn bản này, Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ cần xác định công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật là công tác thường xuyên, liên tục; tăng cường tự kiểm tra để kịp thời nhận diện, chấn chỉnh, khó khăn hạn chế trong tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; đề cao hơn nữa trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng, thi hành pháp luật.

Bộ Tài chính tăng cường hoàn thiện pháp luật, ngăn ngừa tham nhũng, lợi ích nhóm
Những quy định liên quan đến người dân, doanh nghiệp phải được liên tục rà soát. Ảnh TL minh hoạ

Ngoài ra, các đơn vị kịp thời phát hiện, xử lý các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển, đặc biệt là xử lý triệt để văn bản có quy định trái pháp luật đã được phát hiện, không để xảy ra trường hợp văn bản có quy định trái pháp luật gây tác động tiêu cực đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng rà soát nội dung dự án, dự thảo với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề mâu thuẫn, chồng chéo giữa quy định trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và văn bản dự kiến ban hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Các đơn vị tập trung rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đơn giản hóa, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính không cần thiết tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính để xem xét sự phù hợp với hệ thống pháp luật và đòi hỏi của thực tiễn; xác định rõ khó khăn, vướng mắc xuất phát từ quy định pháp luật hay từ khâu tổ chức thi hành, từ đó xác định sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản.

Ngoài ra, cần tăng cường kiểm tra theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành, địa phương ban hành có nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, kịp thời phát hiện các nội dung trái pháp luật và kiến nghị biện pháp xử lý…/.

Xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm” trong xây dựng, thi hành pháp luật

Các đơn vị tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, phát hiện ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi “tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm” trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Trong đó, chủ động báo cáo, xin ý kiến của các cấp ủy, tổ chức Đảng theo quy định tại các văn bản của Đảng về những chính sách quan trọng, những định hướng lớn trong dự án, dự thảo văn bản.

Nâng cao năng lực, phẩm chất cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật thông qua việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh nhằm cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, làm sai lệch chủ trương chính sách, nội dung văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật.