Cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đối với người nước ngoài ở các quốc gia đã ký kết với Việt Nam hiệp định tránh đánh thuế trùng hai lần và là cá nhân cư trú tại Việt Nam, việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng) không phải thực hiện các thủ tục xác nhận lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo hiệp định tránh đánh thuế trùng giữa hai quốc gia.

Doanh nghiệp bị thanh tra thuế có các quyền theo quy định của pháp luật về thanh tra được mời chuyên gia thuế thuộc các tổ chức, hiệp hội có chức năng tư vấn thuế theo quy định của pháp luật tham gia giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra khi cơ quan thuế thanh tra thuế tại doanh nghiệp./.

N.P