TSC

Ảnh TL minh họa

Nhà, đất được sử dụng đúng mục đích

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, công tác sắp xếp trụ sở, nhà, đất theo quy định tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra. Qua đó, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng nhà, đất được nâng cao, tạo hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích; tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng, phát triển các công trình công cộng, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ; chỉnh trang đô thị; mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới một số trụ sở của các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương ương quản lý. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 929 cơ sở nhà, đất và phê duyệt phương án đối với 29.224 cơ sở nhà, đất của các bộ, cơ quan trung ương.

Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất là nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và báo cáo của các bộ, ngành về lĩnh vực này, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng nhà đất khẩn trương rà soát, thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất là nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng theo đúng các quy định.

Đối với tài sản công (TSC) là ô tô, Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng, sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ.

Trên cơ sở các chính sách tài chính về đất đai đã được ban hành, Bộ Tài chính đã kịp thời hướng dẫn hoặc xử lý theo thẩm quyền các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước như: xác định nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án cần ưu đãi đầu tư; khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp...

Nhờ vậy, kết quả thu từ đất đai 6 tháng đầu năm 2021 đạt kết quả tốt. Tổng số thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, thuê mặt nước đạt 93,76 nghìn tỷ đồng, trong đó: tiền sử dụng đất: 78,8 nghìn tỷ đồng (đạt 70,7% so sới dự toán), tiền thuê đất, thuê mặt nước: 14,96 nghìn tỷ đồng (đạt 61,3% so với dự toán).

Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Cũng tại báo cáo này, Cục Quản lý công sản cho biết, mặc dù công tác quản lý, sử dụng TSC đã có những chuyển biến theo hướng tích cực, song vẫn còn một số tồn tại như:

Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức TSC chuyên dùng của một số lĩnh vực còn chậm (Bộ Y tế chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp về y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

Tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, xe ô tô chậm cả ở khâu lập, phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện phương án.Nhiều trường hợp sử dụng TSC vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng chưa lập đề án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiến độ kiểm kê, phân loại, giao tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi cho đối tượng quản lý không hoàn thành theo quy định…

Đáng chú ý, nhiều bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC; việc cập nhật, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu về TSC trong Cơ sở dữ liệu còn chậm.

Do đó, từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương ban hành quy định về phân cấp quản lý TSC; phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSC chuyên dùng (diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý); phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập và phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định; rà soát, đánh giá các quy định về phân cấp đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo xây dựng, ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSC chuyên dùng theo thẩm quyền để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý TSC tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Các bộ, ngành, địa phương phải chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng TSC; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính từ TSC theo quy định pháp luật; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý TSC được giao đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng TSC để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng TSC, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng… theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện sắp xếp lại, xử lý TSC (nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị) để quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật; chỉ đạo đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định; tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích…).

Việc quản lý, sử dụng TSC sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại thực hiện đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng TSC.

Vân Hà