Là cơ quan soạn thảo dự án Luật NSNN (sửa đổi), Bộ Tài chính cho biết, về cơ bản các nhóm thủ tục hành chính giữ như quy định của Luật hiện hành, không phát sinh thêm các thủ tục hành chính mới. Bên cạnh đó, đã sửa đổi, bổ sung quy định rõ hơn về thời gian trình, quyết định, phân bổ và giao dự toán NSNN, thời hạn điều chỉnh dự toán, thời gian tổng hợp, báo cáo quyết định NSNN… do đó, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Theo quy định của Luật hiện hành, trường hợp cơ quan quản lý cấp trên ủy quyền cho cơ quan quản lý cấp dưới thực hiện nhiệm vụ chi của mình thì phải chuyển kinh phí từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ đó.

Cụ thể, trên cơ sở số kinh phí ủy quyền từ ngân sách cấp trên, cơ quan tài chính cấp dưới báo cáo UBND trình HĐND cùng cấp phân bổ cho các đơn vị cấp dưới được ủy quyền thực hiện. Trong quá trình thực hiện, cơ quan tài chính cấp trên chuyển kinh phí vào tài khoản ủy quyền của ngân sách cấp dưới để cấp cho đơn vị nhận ủy quyền. Kết thúc năm, đơn vị cấp dưới quyết toán với cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan tài chính tổng hợp quyết toán với cơ quan tài chính cấp trên.

Do đó, Luật NSNN (sửa đổi) bổ sung quy định trường hợp cơ quan quản lý nhà nước cấp trên ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ chi của mình, thì phải phân bổ và giao dự toán cho cơ quan cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ đó; cơ quan nhận kinh phí ủy quyền phải quyết toán với cơ quan ủy quyền khoản kinh phí này.

Với những quy định trên đã khắc phục được những tồn tại hiện hành, tăng cường cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể, việc phân bổ, giao dự toán được thực hiện trực tiếp từ cơ quan ủy quyền cho cơ quan được ủy quyền; các đơn vị được ủy quyền thực hiện rút dự toán kinh phí ở Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch; đồng thời, đơn vị nhận kinh phí ủy quyền quyết toán trực tiếp với đơn vị ủy quyền.

Bên cạnh đó, để đẩy nhanh việc thực hiện dự toán ngân sách, Luật NSNN (sửa đổi) quy định cơ quan tài chính “thẩm tra sau” thay cho việc “thẩm tra trước” khi các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, các đơn vị dự toán quyết định dự toán của đơn vị mình.

Ngoài ra, dự thảo Luật NSNN (sửa đổi) theo hướng bỏ quy định Bộ Tài chính phải thẩm định quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND cấp tỉnh phê chuẩn, thể hiện cải cách thủ tục hành chính, gắn trách nhiệm của HĐND cấp tỉnh trong việc phê chuẩn ngân sách địa phương mình. Trong quá trình tổng hợp, nếu có phát hiện sai sót, thì cơ quan tài chính cấp trên yêu cầu địa phương xử lý vào ngân sách năm sau, sẽ phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện của địa phương.

Luật NSNN (sửa đổi) quy định 11 nhóm thủ tục hành chính, liên quan đến: lập dự toán ngân sách, lập lại dự toán ngân sách, phân bổ dự toán ngân sách, tạm cấp ngân sách, điều chỉnh dự toán ngân sách, kiểm soát chi ngân sách, ứng trước dự toán ngân sách năm sau, quyết toán ngân sách, thu nộp ngân sách và các khoản thủ tục kê khai, miễn giảm, gia hạn, hoàn trả các khoản thu ngân sách.

H.Minh