Hỏi: Người nộp thuế có thể được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh được không?

Trả lời: Tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ đã quy định áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tại Điều 12 Quyết định số 1447/QĐ-TCT ngày 5/10/2021 của Tổng cục Thuế cũng đã quy định về việc ban hành quy trình quản lý hóa đơn điện tử.

Khi hồ sơ của người nộp thuế đáp ứng các nội dung nêu trên, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục khai, nộp thuế theo quy định. Bộ phận tiếp nhận dữ liệu chuyển hồ sơ khai thuế đến bộ phận xử lý hồ sơ khai thuế (trừ trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai thuế theo phương thức điện tử).

Khi người nộp thuế bổ sung chứng từ nộp thuế, ngay trong ngày làm việc, công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu đối chiếu thông tin chứng từ nộp thuế bảo đảm khớp đúng loại thuế, số tiền thuế mà người nộp thuế phải nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không nộp thuế theo phương thức điện tử và nhận chứng từ giấy thì công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu thực hiện lưu trữ bản chụp chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước sau khi đối chiếu với bản gốc của người nộp thuế lưu giữ.

Người nộp thuế sử dụng tài khoản trên cổng điện tử để lập hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh.

Chậm nhất đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ khi người nộp thuế gửi hóa đơn điện tử, bộ phận tiếp nhận dữ liệu đối chiếu thông tin hóa đơn điện tử đề nghị cấp mã với hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn có mã theo từng lần phát sinh. Trường hợp thông tin khớp đúng, bộ phận tiếp nhận dữ liệu thực hiện xác nhận để Hệ thống hóa đơn điện tử tự động cấp mã theo quy định tại Điều 9 Quy trình này. Trường hợp thông tin không khớp đúng, bộ phận tiếp nhận dữ liệu lập thông báo theo Mẫu số 01-1/QTr-HĐĐT theo quy định tại khoản 3 điều này và gửi cho người nộp thuế".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp của độc giả là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán muốn cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 12 Quyết định số 1447/QĐ-TCT thì sẽ được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh theo đúng thời hạn quy định.