Chi tiết mức thụ hưởng các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2023  - Ảnh 1.