Chiến thắng mang ý nghĩa chiến lược về quân sự và chính trị