Tổng cục Hải quan dẫn chiếu các quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2026 hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 134; Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ các quy định tại các văn bản này, trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Thủ tục không thu thuế đối với trường hợp không phải nộp thuế xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Việc khai báo mã miễn thuế, giảm thuế, không chịu thuế trên tờ khai hải quan được thực hiện đối với các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, không chịu thuế theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC và Bảng mã miễn thuế, giảm thuế, không chịu thuế được đăng tải trên website:https://customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH xuất nhập khẩu gỗ An Lạc nghiên cứu các quy định hiện hành, đối chiếu thực tế của DN để xác định cụ thể thủ tục hải quan và chính sách tương ứng. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ các cơ quan có liên quan hoặc cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn thực hiện./.