Vốn FDI của I-xra-en tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo với 5 dự án, tổng vốn đầu tư gần 10,5 triệu USD (chiếm 29,4% về số dự án và 40,6% tổng vốn đầu tư đăng ký). Lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội đứng thứ hai, cùng với 2 dự án và tổng vốn đầu tư là 5,33 triệu USD (chiếm 11,8% số dự án và 20,6% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Đứng thứ 3 là lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản với 1 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 5,2 triệu USD (chiếm 5,9% số dự án và 20,1% tổng vốn đầu tư đăng ký). Tiếp theo là các lĩnh vực vận tải kho bãi, thông tin truyền thông…

Hiện nay có 9/17 dự án đầu tư của I-xra-en theo hình thức 100% vốn nước ngoài, đạt 20 triệu USD (chiếm 52,9% số dự án và 77,4% tổng vốn đăng ký). Dự án theo hình thức liên doanh với tổng vốn đăng ký gần 4,85 triệu USD (chiếm 41,2% số dự án và 18,8% tổng vốn đầu tư đăng ký). Còn lại 1 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký 1 triệu USD (chiếm 5,9% số dự án và 3,8% tổng vốn đầu tư đăng ký) là theo hình thức công ty cổ phần.

Một số các dự án lớn của I-xra-en tại Việt Nam

- Công ty TNHH Galtronics, cấp phép ngày 16/01/2014. Tổng vốn đăng ký 8 triệu USD đầu tư với mục tiêu sản xuất và phát triển ăng-ten tại tỉnh Bắc Ninh.

- Dự án Công ty TNHH MTV New Horizon Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,2 triệu USD đầu tư sản xuất, kinh doanh tôm càng xanh tại tỉnh An Giang.

Trung Ninh