Theo dự thảo Thông tư, cách tiếp cận từ thu nhập là cách thức xác định giá trị của tài sản thông qua việc quy đổi dòng tiền trong tương lai có được từ tài sản về giá trị hiện tại.

Cách tiếp cận từ thu nhập được áp dụng đối với các tài sản tạo ra thu nhập cho người sở hữu/người sử dụng, có thể dự báo được thu nhập từ tài sản trong tương lai và tính được tỷ suất chiết khấu phù hợp.

Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thu nhập
Ảnh minh họa

Phương pháp thẩm định giá trong cách tiếp từ thu nhập gồm phương pháp vốn hóa trực tiếp và phương pháp dòng tiền chiết khấu được áp dụng cho các tài sản thẩm định giá đáp ứng điều kiện quy định.

Riêng đối với tài sản thẩm định giá là doanh nghiệp, phương pháp thẩm định giá trong cách tiếp cận từ thu nhập gồm phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp, phương pháp chiết khấu dòng cổ tức và phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu, thực hiện theo quy định tại Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá doanh nghiệp.

Đối với tài sản thẩm định giá là tài sản vô hình, phương pháp thẩm định giá trong cách tiếp cận từ thu nhập gồm phương pháp tiền sử dụng tài sản vô hình, phương pháp lợi nhuận vượt trội và phương pháp thu nhập tăng thêm, thực hiện theo quy định tại Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về thẩm định giá tài sản vô hình.

Phương pháp vốn hóa trực tiếp xác định giá trị của tài sản thẩm định giá dựa trên cơ sở quy đổi dòng thu nhập thuần ổn định hàng năm dự kiến có được từ tài sản về giá trị hiện tại thông qua việc sử dụng tỷ suất vốn hóa phù hợp./.