Cụ thể, ngày 18/3/2020, HOSE ban hành quyết định số 120/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (mã Ck: DXV) vào diện cảnh báo.

Ngày 10/8/2021, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của DXV. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 của DXV là -1,57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2021 là -8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HOSE cũng tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu DHM. Cụ thể, ngày 3/7/20200, HOSE ban hành quyết định số 361/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (mã Ck: DHM) vào diện cảnh báo kể từ ngày 10/7/2021.

Ngày 13/8/2021, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính bán niên đã soát xét của DHM. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 của DHM là 465 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2021 là -66,7 tỷ đồng. Như vậy, công ty cũng chưa khắc phục được hoàn toàn nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Như vậy, DXV cà DHM chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, do đó HOSE cũng tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV, DHM và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với hai cổ phiếu này sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty./.

Hồng Quyên