Theo Tổng cục Hải quan, theo quy định, các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm có số STT 211 tại Biểu thuế xuất khẩu đáp ứng đồng thời 2 điều kiện. Một là vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không thuộc các nhóm có STT từ 01 đến STT 210 tại Biểu thuế xuất khẩu. Hai là được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên.

Mã số và thuế suất thuế xuất khẩu các mặt hàng thuộc nhóm có số STT 211 cũng đã được quy định rất chi tiết. Trường hợp không kê khai mức thuế suất thuế xuất khẩu theo quy định tại nhóm có STT 211 thì người nộp thuế nộp bảng kê tỷ lệ giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng trong giá thành sản phẩm của hàng hóa xuất khẩu theo mẫu. Trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp thương mại mua hàng từ doanh nghiệp sản xuất hoặc doanh nghiệp thương mại khác để xuất khẩu, nhưng không kê khai mức thuế suất thuế xuất khẩu theo quy định tại nhóm có STT 211 thì người nộp thuế căn cứ thông tin của doanh nghiệp sản xuất cung cấp để thực hiện kê khai.

Đối với các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm có STT 211 nhưng chưa được chi tiết cụ thể mã hàng 08 chữ số và đáp ứng các điều kiện quy định, người khai hải quan kê khai hàng hóa xuất khẩu theo mã hàng 08 chữ số và khai mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5%.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Giao nhận vận tải dịch vụ và thương mại quốc tế Mạnh Tiến đối chiếu với quy định tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ để xác định mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm STT 211 Biểu thuế xuất khẩu hay không.

Về việc xác định đối tượng điều chỉnh theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 04/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Giao nhận vận tải dịch vụ và thương mại quốc tế Mạnh Tiến có văn bản gửi Bộ Xây dựng để được giải đáp theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định./.