Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Cao su Bến Thành bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định. Công ty chưa có thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Công ty Cao su Bến Thành bị phạt hơn 275 triệu đồng
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt 150 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020 đã kiểm toán và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét của công ty cho thấy: Trong năm 2019, năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã thực hiện giao dịch với Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (đều là cổ đông lớn của công ty).

Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (trong năm 2019, 2020, 6 tháng đầu năm 2021) và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (trong năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021) chưa được đại hội đồng cổ đông/hội đồng quản trị thông qua./.