THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 03503845150 Fax: 03503842081

2. Tên dự án: Bảo quản định kỳ mặt hàng thép dự trữ quốc gia.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp sơn S4 bảo quản 3.199 tấn thép dầm cầu I500

Chỉ định thầu rút gọn

Ba trăm tám mươi triệu không trăm hai mươi tám nghìn đồng

Ba trăm tám mươi triệu không trăm hai mươi tám nghìn đồng

Trung tâm công nghệ xử lý môi trường-Bộ tư lệnh hóa học

QĐ số 421/QĐ-CDTHNN ngày 08/10/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng

Có hiệu lực

2

Cung cấp dịch vụ nhân công bảo quản 3.199 tấn thép dầm cầu I500

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ba trăm chín mươi tám triêu chín trăm bảy mươi hai nghìn đồng

Ba trăm chín mươi tám triêu chín trăm bảy mươi hai nghìn đồng

Doanh nghiệp tư nhân An Thành

QĐ số 427/QĐ-CDTHNN ngày 13/10/2014 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Hợp đồng trọn gói

Từ khi hợp đồng có hiệu lực đến ngày 10 tháng 12 năm 2014

Nam Định, ngày 14 tháng 10 năm 2014

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thành Hương

PV