Trả lời: Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý tài sản công quy định các loại tài sản công; đồng thời quy định: (1) Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tại Chương III); (2) Chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng (tại Chương IV); (3) Chế độ quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp (tại Chương V); (4) Chế độ quản lý, sử dụng tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (tại Chương VI); (5) Chế độ quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên (tại Chương VII), trong đó quy định việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan…

Tại Điều 1 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021) của Chính phủ đã quy định cụ thể loại nhà, đất nào phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP và loại nhà, đất nào không phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP cũng quy định trường hợp thu hồi nhà, đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì mục đích quốc gia, lợi ích công cộng thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục, việc bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc trường hợp chuyển giao nhà, đất về địa phương quản lý, xử lý thì thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, pháp luật khác có liên quan;…

Từ tình hình trên cho thấy đã có sự phân định về phạm vi điều chỉnh cũng như việc xử lý giữa pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về đất đai./.