Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan chỉ đạo tăng cường kỷ luật công vụ
Ngành Hải quan nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách thủ tục hành chính, tăng tính chủ động trong quá trình giải quyết công việc, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm.

Trong nghị quyết, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan yêu cầu các cấp ủy đảng, bí thư các chi bộ, đảng bộ phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; thực hiện công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng.

Cùng với đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện hoàn thành chương trình công tác trọng tâm năm 2023, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng ủy cơ quan và của Tổng cục Hải quan; chỉ tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại năm 2023; các kế hoạch trọng tâm về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục Hải quan.

Theo đó, các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cải cách thủ tục hành chính, tăng tính chủ động trong quá trình giải quyết công việc, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất trong đơn vị, lĩnh vực được giao phụ trách; tích cực triển khai các giải pháp theo nghị quyết của Đảng ủy và chỉ chị của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Đặc biệt, các cơ sở đảng cơ quan Tổng cục Hải quan tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, có sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng công tác rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất, đạo đức, tư tưởng; tăng cường đào tạo, khuyến khích tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ, năng lực công chức, viên chức, người lao động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời, các cấp ủy, cơ sở đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; thanh tra, kiểm tra công vụ, công tác trực ban trong ngành Hải quan để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính và quy định pháp luật đối với công chức, viên chức vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân; gợi ý nhận tiền, quà biếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân; tình trạng “tham nhũng vặt”.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan yêu cầu các cấp ủy đảng, bí thư các chi bộ, đảng bộ chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là trong công tác tuyển dụng, quy hoạch và bổ nhiệm; đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác, bảo đảm đúng quy định về quy trình, thủ tục, nguyên tắc nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực và tăng cường đoàn kết, bảo đảm đơn vị trong sạch, vững mạnh.