Hệ thống Tổng kế toán nhà nước sẽ được nâng cấp

Hệ thống Tổng kế toán nhà nước sẽ được nâng cấp trong giai đoạn từ năm 2021 - 2022. Ảnh: Đức Minh

Thuận tiện trong tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước

Theo đại diện lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước (KBNN), thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo KBNN, năm 2019 đơn vị đã xây dựng và hoàn thành việc xây dựng và triển khai Hệ thống Tổng kế toán nhà nước nhằm vận dụng ứng dụng công nghệ thông tin tổng hợp nhanh chóng, chính xác các thông tin tài chính nhà nước, phục vụ công tác lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN).

Trên cơ sở hành lang pháp lý, cũng như các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, năm 2020, Hệ thống Tổng kế toán nhà nước đã đưa vào vận hành và hoàn thành việc lập BCTCNN năm 2018, trình Quốc hội vào tháng 5/2020, đáp ứng quy định của Nghị định số 25/2017/NĐ-CP, Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập BCTCNN.

Hệ thống Tổng kế toán nhà nước có độ phức tạp cao về giải pháp kỹ thuật; phục vụ 53.000 đơn vị gửi báo cáo. Hệ thống bao gồm hai khối chức năng: Cổng tiếp nhận báo cáo cung cấp thông tin tài chính trên phạm vi toàn quốc truy cập địa chỉ https://bctcnn.vst.mof.gov.vn; xử lý tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước cho người dùng kho bạc truy cập địa chỉ https://bctcnn.vst.gov.vn.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ dữ liệu từ các đơn vị gửi báo cáo, hệ thống tổng hợp BCTCNN theo đúng quy định tại Nghị định số 25/2017/ NĐ-CP của Chính phủ về BCTCNN, bao gồm 4 báo cáo chính: Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh; báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước tỉnh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ tỉnh; thuyết minh báo cáo tài chính nhà nước tỉnh.

Theo đánh giá chung, sau khi đưa vào vận hành, Hệ thống Tổng kế toán nhà nước đã trở thành một công cụ không thể thiếu của công chức KBNN làm nhiệm vụ tổng hợp BCTCNN. Hệ thống hỗ trợ đắc lực để KBNN hoạt động chuyên nghiệp, an toàn hiệu quả, đồng thời tiết kiệm chi phí, thời gian và nguồn nhân lực của KBNN.

Giảm thiểu các thao tác thủ công

Theo bà Nguyễn Thị Hoài - Cục trưởng Cục Kế toán Nhà nước (KBNN), trên cơ sở kết quả và bài học kinh nghiệm từ việc lập BCTCNN năm 2018, KBNN đã nghiên cứu, xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn công tác lập BCTCNN năm 2019.

Tuy nhiên, từ kỳ báo cáo năm 2019, các cơ quan quản lý thu, chi, tài sản, nguồn vốn của nhà nước (Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính, cơ quan thuế các cấp, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội, UBND cấp xã) áp dụng chế độ kế toán mới trên cơ sở các văn bản pháp lý mới ban hành.

Theo đó, từ năm 2020 trở đi, các đơn vị nêu trên gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính cho KBNN theo quy định của chế độ kế toán mới, mẫu biểu báo cáo đầu vào thay đổi so với kỳ báo cáo năm 2018; đồng thời bổ sung một số đối tượng cung cấp thông tin, cũng như bổ sung, sửa đổi biểu mẫu báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các đơn vị...

Bên cạnh đó, quá trình vận hành, sử dụng hệ thống cho thấy nhu cầu cần thiết xây dựng một số chức năng, tiện ích nhằm giảm thiểu các thao tác thực hiện thủ công như: phân tích chi tiết thành phần số liệu và chỉ tiêu báo cáo đầu ra tại các cấp huyện, tỉnh, trung ương (báo cáo tài chính nhà nước đầu ra, báo cáo tổng hợp cơ quan thuế).

Trong thực tế triển khai hệ thống, một số chức năng đang phải thực hiện thủ công và cần thay thế bằng chức năng trên chương trình như: tổng hợp số liệu thuế toàn quốc; cập nhật trạng thái báo cáo đầu vào trong trường hợp có lỗi cảnh báo nhưng đã được kiểm tra; kiểm tra sự đồng nhất mẫu biểu năm trước và năm nay trong trường hợp đơn vị thay đổi bộ báo cáo đầu vào so với kỳ báo cáo năm trước; kiểm tra số liệu âm đối với các báo cáo kết xuất từ phần mềm của đơn vị...

Trước đòi hỏi cấp thiết như vậy, Bộ Tài chính vừa phê duyệt (Quyết định số 1162/QĐ-BTC) chủ trương đầu tư đối với 14 hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của KBNN triển khai từ năm 2021, trong đó có đầu tư mở rộng chức năng Hệ thống Tổng kế toán nhà nước.

Hệ thống Tổng kế toán sau mở rộng sẽ đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ về việc lập báo cáo tài chính nhà nước bổ sung bổ sung biểu mẫu đầu vào của các cơ quan quản lý thu, chi, tài sản, nguồn vốn của nhà nước theo các thông tư mới áp dụng với từng đơn vị và bổ sung một số tiện ích giúp khai thác thông tin đa chiều, giảm thiểu các thao tác thủ công.

Nội dung, quy mô đầu tư


Mở rộng chức năng Hệ thống Tổng kế toán hỗ trợ các đơn vị bên ngoài chuyển đổi định dạng file báo cáo cung cấp thông tin và cho phép cán bộ kho bạc tiếp nhận file XML hoặc nhập trực tiếp báo cáo cung cấp thông tin tài chính, khai thác báo cáo theo mẫu biểu mới của các văn bản quy phạm pháp luật. Mở rộng chức năng Hệ thống Tổng kế toán đáp ứng thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 133/2017/TT-BTC; bổ sung chức năng cho phép khai thác đa chiều các chỉ tiêu báo cáo đầu vào/đầu ra; lập báo cáo tổng hợp cơ quan thuế cấp trung ương; bổ sung một số tiện ích hỗ trợ người dùng trong quá trình tác nghiệp (Hủy báo cáo khi thay đổi công thức, thiết lập công thức so sánh dữ liệu hai năm của báo cáo đầu vào...).

Khánh Huyền