Theo đó, quá trình xây dựng hồ sơ di sản với quần thể Yên Tử sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ nay đến 1/2/2016, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ đề cử. Giai đoạn 2 từ tháng 2/2016 đến tháng 6/2017, sẽ quảng bá, giới thiệu di sản ở trong và ngoài nước và đón các chuyên gia quốc tế về thẩm định thực địa.

chua dong
Danh thắng Chùa Đồng (Yên Tử)

Chủ tịch UNBD tỉnh Hải Dương đã giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp cùng cùng Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang xem xét, trên cơ sở gợi ý của Bộ VH-TT&DL cùng với sự tham gia của các nhà khoa học nhằm hình thành những nội dung cốt lõi, đưa ra nội dung cụ thể, để lập hồ sơ di sản trình Chính phủ.

Quần thể di tích và thắng cảnh Yên Tử bao gồm khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh), khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (Bắc Giang) và khu di tích lịch sử, văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương)

Theo Sở VH-TT&DL Hải Dương, nếu quần thể di tích danh thắng Yên Tử (trong đó có các di tích ở Hải Dương) được công nhận là di sản thế giới sẽ có ý nghĩa rất lớn, nâng tầm giá trị văn hóa, tôn giáo của quần thể di tích từ tầm quốc gia lên tầm quốc tế; đồng thời, phát huy giá trị di sản về văn hóa, cảnh quan, tín ngưỡng, tôn giáo và du lịch.

Trong tháng 1/2015, website chính của UNESCO đã đưa Yên Tử vào danh mục các di sản dự kiến sẽ được nộp hồ sơ trong giai đoạn tới.


Thảo Dương