Nghệ An: Tiết kiệm hàng tỷ đồng qua công tác thanh tra, kiểm tra

Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Nghệ An đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, lồng ghép nội dung THTK, CLP.

Qua công tác thanh tra, tỉnh đã phát hiện tổng giá trị sai phạm 36,82 tỷ đồng và 1,98 ha đất, trong đó đã kiến nghị thu hồi 23,02 tỷ đồng; kiến nghị khác 13,79 tỷ đồng và 1,98 ha đất. Kết quả đã thu hồi 17,72 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2022, thông qua việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tỉnh đã tiết kiệm được 298,99 tỷ đồng.

Thái Bình: Sở Tài nguyên và Môi trường chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng

Báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình cho biết, do cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực đến từng phòng, cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc sở đã tập trung chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực trong cơ quan và ngành Tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp, lấy ngăn ngừa làm chính nên trong thời gian qua chưa có vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra. Công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực tại đơn vị đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định trên cả hai mặt phòng và chống.q

Bình Thuận: Sở Giao thông vận tải tăng cường tuyên truyền phòng chống tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận đã tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Theo đó, đơn vị đã đẩy mạnh việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tập trung vào các quy trình, thủ tục của một số lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: Thẩm định thiết kế công trình giao thông; sát hạch, cấp, đổi, gia hạn giấy phép lái xe; đăng ký kinh doanh hoạt động vận tải; kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới…

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phù hợp với từng đối tượng cán bộ; chú trọng đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm trong công tác PCTN ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc.