Diễn đàn WEF 2022: Ba lĩnh vực cấp bách cần được giải quyết