Hỏi: Công ty TNHH Sm Tech Việt Nam hỏi: Công ty ký kết hợp đồng với công ty mẹ tại Hàn Quốc về việc sản xuất gia công hàng hóa và được công ty mẹ chỉ định giao hàng cho bên thứ 3 tại Việt Nam. Việc thanh toán được thực hiện bởi công ty mẹ, công ty thứ 3 chỉ đứng ra nhận hàng. Công ty muốn hỏi để được hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 0% thì trong trường hợp này công ty có phải mở tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ không?

Trả lời: Tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

“Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:

a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định tại Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.”

Tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

“a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 thông tư này”.

Như vậy, để được hưởng thuế suất 0% công ty phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.