Chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp Ban Kinh tế trung ương sẽ trình 3 đề án quan trọng trong năm 2022 Cải cách hành chính - động lực phát triển của ngành Nông nghiệp trong giai đoạn mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, thời gian qua, Ban Chỉ đạo tổng kết nghị quyết đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đóng góp trí tuệ và công sức vào quá trình tổng kết và xây dựng Báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ban Chỉ đạo đã tổ chức 26 hội nghị, hội thảo, tọa đàm; 15 cuộc làm việc với các bộ, ngành địa phương; tổng hợp báo cáo của 28 ban, bộ ngành trung ương, 26 báo cáo chuyên đề.

Nhấn mạnh nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định việc đóng góp của các đại biểu tại hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng cho việc xây dựng nghị quyết mới, trình Trung ương đề ra những chủ trương, định hướng lớn phát triển nông nghiệp, nông thôn và chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao vị thế nông dân.

Trưởng Ban Kinh tế trung ương
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, Nghị quyết 26-NQ/TW được thể chế hóa kịp thời, hình thành hệ thống chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn toàn diện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp.

Quá trình thực hiện, Bộ Chính trị đã chỉ đạo sơ kết 5 năm, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết, ban hành Kết luận số 97-KL/TW ngày 09/5/2014 và Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung chính sách, pháp luật phù hợp hơn với thực tiễn.

Nhiều chỉ tiêu trong nghị quyết đề ra đến năm 2020 đạt và vượt như: thu nhập của người dân nông thôn tăng 4,5 lần so với năm 2008 (mục tiêu là trên 2,5 lần); số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 62,4% (mục tiêu là khoảng 50%); tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn bình quân giảm 1,21%/năm (mục tiêu là giảm 1-1,5%/năm)…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn tồn tại những hạn chế, nông nghiệp phát triển chưa bền vững, xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, thu nhập, đời sống của phần lớn nông dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo một số nơi còn cao,… vì vậy, yêu cầu tham mưu về chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đòi hỏi phải có những đột phá, phù hợp với tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung cho dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW. Các ý kiến thảo luận, góp ý, đề xuất với Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc tổng kết nghị quyết một cách toàn diện, sâu sắc, qua đó xác định được định hướng phát triển mới cho giai đoạn tới. Trong đó, các đại biểu đã phát biểu tập trung vào các vấn đề quan trọng như tính thực tiễn, tạo ra giá trị mới, đột phá cho phát triển nông nghiệp trong giai đoạn phát triển mới; các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của dự thảo nghị quyết; nghiên cứu tác động của tình hình thế giới và dịch bệnh.

Ban Kinh tế trung ương
Toàn cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh ghi nhận ý kiến của các đại biểu và cho biết, Dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã kế thừa, phát triển các quan điểm, định hướng của Nghị quyết 26-NQ/TW, khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài trong công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cùng một số nội dung mới, trọng tâm được bổ sung và phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết trình Bộ Chính trị, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đã đề ra.