Cải cách hành chính - Động lực phát triển mạnh mẽ của ngành Nông nghiệp trong giai đoạn mới
Cải cách hành chính - động lực phát triển mạnh mẽ của ngành Nông nghiệp trong giai đoạn mới. Ảnh: Khánh Linh

Năm 2021, 1,4 triệu hồ sơ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính được Bộ NN&PTNT coi là công tác trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành và đã giành được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là nhiệm vụ một cửa quốc gia và một cửa ASEAN.

Cụ thể, trong năm 2021, Bộ NN&PTNT đã triển khai kết nối 29/33 thủ tục hành chính tại 7 đơn vị thuộc bộ. Thống kê đến nay, các đơn vị đã cấp phép điện tử 1,4 triệu hồ sơ trên hệ thống một cửa quốc gia đúng hạn cho doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Trong đó, chiếm tỷ lệ hồ sơ nhiều nhất thuộc lĩnh vực kiểm dịch động vật và kiểm dịch thực vật hàng hóa xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesia, Thái Lan. Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính và bộ các ngành cơ bản (New Zealand) đã ký “Thỏa thuận về việc tạo thuận lợi thông quan sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử”, thông qua cơ chế một cửa quốc gia Việt Nam - đây là cơ sở pháp lý để tiến hành kết nối với hệ thống chứng nhận điện tử của New Zealand trong thời gian tới.

Bên cạnh việc tích cực kết nối các thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa quốc gia, năm 2021, Bộ NN&PTNT đã tích cực triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các văn bản có liên quan. Hiện, Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ đã triển khai xây dựng tổng số 30 dịch vụ công mức độ 3,4; tích hợp, kết nối thí điểm thành công Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia và đang được tiếp tục hoàn thiện để tích hợp, kết nối đầy đủ.

Năm 2022, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, Bộ NN&PTNT đã, đang và sẽ luôn xác định, cải cách thủ tục hành chính giữ vai trò quan trọng trong hội nhập quốc tế, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong nước phát triển, đủ sức cạnh tranh với nông sản các nước trong khu vực và trên thế giới.

Vì vậy, năm 2022 Bộ NN&PTNT tập trung cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định về thủ tục hành chính; triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc bộ.

Đồng thời, toàn ngành tăng cường, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử như: số hóa kết quả thủ tục hành chính nâng cao tính công khai, minh bạch rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa để cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

Bộ NN&PTNT tiếp tục rà soát, tích hợp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia; ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ.

Cạnh đó, tiếp tục triển khai xây dựng, mở rộng các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của bộ và triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia theo tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN.

Năm 2021, Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực NN&PTNT với tổng số 379 thủ tục hành chính, trong đó 253 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, đã cắt giảm 129 thủ tục hành chính so với trước. Cụ thể, thủ tục hành chính cấp bộ giảm 71 thủ tục; thủ tục hành chính cấp tỉnh giảm 36 thủ tục; thủ tục hành chính cấp huyện giảm 24 thủ tục; thủ tục hành chính cấp xã giảm 4 thủ tục. Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh tiết kiệm 233.790 ngày công, tương đương 32 tỷ đồng/năm.