NH

Ảnh minh họa.

Đây là con số tại báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 về chương trình liên tịch giữa NHCSXH và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo chương trình này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thực hiện hơn 20 chương trình tín dụng ưu đãi, trong đó 5 chương trình có dư nợ lớn là cho vay hộ nghèo 4.791 tỷ đồng, hộ cận nghèo 2.293 tỷ đồng, học sinh, sinh viên hơn 2.543 tỷ đồng, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn 2.104 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1.842 tỷ đồng.

Được biết, hiện nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang quản lý 23.341 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó số tổ tốt chiếm tỷ lệ 61,7%, khá chiếm 28,6% và số tổ trung bình là 4,7%...

Tại Hội nghị sơ kết chương trình này, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong những tháng còn lại của năm 2015, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với NHCSXH, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Cụ thể là đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa, hoạt động của NHCSXH đến với nhân dân và đoàn viên thanh niên. Rà soát, đôn đốc, thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã trắng về tín dụng ưu đãi do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lý. Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật dạy nghề... giúp các hộ vay vốn tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững. Phối hợp với NHCSXH và UBND các cấp thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt tại một số tỉnh, thành chất lượng tín dụng còn thấp./.

H.Y