Tỉ lệ doanh nghiệp hộ gia đình năm 2010 và năm 2012

Theo đó, trung bình số hộ gia đình có điều hành doanh nghiệp là 25,6%, ít hơn so với năm 2010. Trong số 12 tỉnh được điều tra, có hơn một nửa số tỉnh có tỉ lệ doanh nghiệp hộ gia đình (DNHGĐ) giảm: Khánh Hòa giảm 11%; Phú Thọ giảm 10%; Long An giảm 9% ...

Khoảng 58% DNHGĐ hoạt động ngay tại nhà, quy mô trung bình là doanh nghiệp siêu nhỏ, chưa phải thuê nhân công.

Thu nhập từ DNHGĐ chiếm 12,5% tổng thu nhập ròng của hộ, so với thu nhập từ nông nghiệp; 30,6% thu nhập từ khai thác tài nguyên; 35,2% thu nhập từ tiền lương; 21,8% từ cho thuê, bán tài sản; hơn 15% tham gia vào việc sản xuất và chế biến quy mô nhỏ; 15% các hoạt động sản xuất khác.

Trong số các DNHGĐ, các hộ nghèo có mức đầu tư ban đầu khoảng 650.000 đồng, so với mức 20 triệu đồng ở nhóm hộ giàu nhất. Mức doanh thu trung bình của một DNHGĐ từ 10,5 - 130 triệu đồng/năm.

Báo cáo dựa trên kết quả điều tra từ 2.741 gia đình nông thôn, tại 12 tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Lâm Đồng, Long An…/.

Ngô Huệ