Đốc thúc địa phương thực hiện đăng ký, kê khai giá

Công văn số 7747/BTC-QLG do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu ký hôm cuối tuần nhằm đốc thúc các địa phương triển khai thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Giá, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/6/2014.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh, căn cứ các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về giá tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn, ban hành quyết định về quản lý nhà nước về giá trên địa bàn địa phương để quy định cụ thể các nội dung về quản lý nhà nước về giá, phân công, phân cấp quản lý giá trên địa bàn.

Tổ chức triển khai thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại địa phương theo quy định. Trước mắt, cần khẩn trương thông báo danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đăng ký giá; Danh sách tổ chức, cá nhân kê khai giá tại địa phương đối với tổ chức, cá nhân không thuộc Danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá).

Công khai trên trang thông tin điện tử của các cơ quan được phân công tiếp nhận đăng ký giá, kê khai hoặc phương tiện truyền thông thích hợp khác Danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá tại địa phương; địa chỉ email, số điện thoại, số fax của các cơ quan được phân công tiếp nhận.

Phân công cụ thể về thẩm quyền hướng dẫn, tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, Văn bản kê khai giá cho Sở Tài chính, Sở quản lý ngành và UBND cấp huyện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương bảo đảm nguyên tắc cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận Văn bản kê khai giá hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá có trách nhiệm tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá đối với mặt hàng cụ thể thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý nhà nước về giá trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định.

Danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc 20 lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ đăng ký, kê khai giá tại Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính mời xem tại đây./.

Hoàng Lâm