Kết quả thu 5 tháng đã thể hiện quyết tâm cao của Cục Thuế Hà Tĩnh và đây là tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch 6 tháng và cả năm 2013 tỉnh giao. Từ đó Cục Thuế đã yêu cầu các phòng kiểm tra và chi cục tập trung rà soát lại tất cả các nguồn thu, đối tượng nộp thuế, phân tích làm rõ diễn biến tăng - giảm để tăng cường các biện pháp quản lý.

Đồng thời, phát hiện các trường hợp kê khai sai, các dấu hiệu trốn lậu thuế, cố tình chây ỳ nợ thuế để thực hiện đôn đốc, kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch tại doanh nghiệp. ..

Đặc biệt, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách các cấp từ tỉnh đến huyện, phát huy vai trò chức năng của cơ quan liên ngành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khai thông nguồn thu tiền sử dụng đất đối với đất dôi dư và khai thác các nguồn thu còn tiềm năng như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản...

Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp; ….nên công tác động viên nguồn lực hoàn thành kế hoạch của những tháng còn lại của năm 2013 xem như chưa có cơ sở.

Để cải thiện tình hình, trong cuộc họp sơ kết công tác thuế 5 tháng đầu năm 2013, Cục Thuế Hà Tĩnh đã dành phần lớn thời gian để toàn ngành nghiêm túc đánh giá lại diễn biến quá trình triển khai nhiệm vụ, tìm ra cho được những vướng mắc, nguyên nhân hụt thu của từng khoản thu, sắc thuế, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục.

Cùng với việc ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ổn định và phát triển, Cục Thuế cũng yêu cầu toàn ngành ưu tiên nhân lực để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng quyết liệt và hiệu quả, nhằm chống thất thu ngân sách, từ đó có tích luỹ để cùng ngành Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong thời gian còn lại của năm 2013.

Đức Thống