Hội thảo sẽ báo cáo phân tích kết quả khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam sáu tháng đầu năm 2013 và dự cảm của doanh nghiệp về môi trường kinh doanh sáu tháng cuối năm.

Báo cáo được phân tích dựa trên cơ sở những ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

doanh nghiep

Ngoài ra, các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp sẽ thảo luận về các chính sách và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ như giảm thuế, giãn thuế TNDN, VAT, chi phí quảng cáo, gói 30 ngàn tỷ đồng cải thiện thị trường bất động sản.

Trung Ninh