* FCM: Cty CP Khoáng sản FECON (Mã CK: FCM) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/1/2014. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Thời gian thực hiện: dự kiến 03/2014. Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau.

* FRC: Cty CP Portserco (Mã CK: PRC) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/1/2014. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.Thời gian thực hiện: 08/03/2014. Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

* GER: Cty CP Thể Thao Ngôi sao Geru (Mã CK: GER) thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/1/2014. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông . Thời gian: Công ty thông báo sau. Địa điểm: CtyCP Thể thao Ngôi sao Geru./.

Hồng Quyên